.starStyle {
 animation-name: starAnim;
 animation-duration: s;
 animation-timing-function: ;
 animation-iteration-count: ;
 animation-direction: ;
 animation-play-state: ;
}

@keyframes starAnim {
 0% {
  fill-opacity: 1.0;
  stroke-width: 0;
 }

 100% {
  fill-opacity: 0;
  stroke-width: 6;
 }
}