.starStyle {
 animation-name: starAnim;
 animation-duration: s;
 animation-timing-function: ;
 animation-iteration-count: ;
 animation-direction: ;
 animation-play-state: ;
}

@keyframes starAnim {
 % {
  
 }
 
 % {
  
 }
 
 % {
  
 }
 
 % {
  
 }
  

 % {
  
 }
}